Thay đổi giao thông-Giao lộ Rozelle

Đường Victoria thay đổi làn đường đi về phía tây tại Iron Cove, Rozelle

Từ Thứ Ba ngày 18 tháng 5, các làn đường theo hướng Tây của Đường Victoria đi về phía Cầu Iron Cove, Drummoyne sẽ hơi dịch chuyển. Người lái xe sẽ đi trên một phần đường mới và sẽ nhận thấy sự thay đổi về hướng tuyến.

Đây là một sự thay đổi vĩnh viễn.

Xin lưu ý rằng đường dành cho người dùng được chia sẻ mới dọc theo Đường Victoria đang mở (màu vàng bên dưới).

Những thay đổi lớn đối với Đường Victoria tại Iron Cove

Search page close icon

Search WestConnex

Từ khóa phổ biến

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.