Vietnamese / Tiếng Việt

WestConnex - Xây dựng cho tương lai

WestConnex là một trong những kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu của Chính Phủ NSW. Xa lộ WestConnex sẽ nối liền miền Tây và Tây Nam Sydney với các điểm xuất nhập cảnh quốc tế của Úc: Phi Trường Sydney và Cảng Botany.

Đồng thời cũng sẽ có đổi mới quy hoạch đô thị dọc theo ngỏ thông qua đường Parramatta Road.

WestConnex sẽ giảm thiểu kẹt xe, tạo công ăn việc làm và nối liền các cộng đồng.

Nếu quý vị muốn thêm thông tin chi tiết và cần thông ngôn viên, xin vui lòng gọi điện thoại cho Dịch Vụ Thông Ngôn Phiên Dịch (dịch vụ TIS quốc gia) số 131 450 và yêu cầu họ gọi WestConnex số 1800 660 248.

Vietnamese