Chính phủ NSW đã thành lập Cơ quan phân phối WestConnex vào tháng 11 năm 2013 để quản lý việc lập kế hoạch và phân phối các dự án WestConnex. Cơ quan Giao hàng WestConnex đã được sáp nhập vào Cơ quan Chính phủ NSW Tổng công ty Đường ô tô Sydney vào tháng 10 năm 2015, với tất cả trách nhiệm giao dự án được chuyển cho Tổng công ty.

Vào tháng 5 năm 2017, Chính phủ NSW đã thông báo họ có kế hoạch bán 51% phần lớn lợi ích trong WestConnex. Sau một cuộc tìm kiếm quốc tế về các nhà thầu, liên danh và cố vấn đã được mời nộp hồ sơ dự thầu ràng buộc trước tháng 7 năm 2018.

Sydney Transport Partners, một tập đoàn do Úc đứng đầu và 70% sở hữu của Úc bao gồm Transurban, AustralianSuper, Ban Đầu tư Kế hoạch Hưu trí Canada và Tawreed, được chọn là nhà thầu ưu tiên cho tỷ lệ đa số 51% vào ngày 31 tháng 8 năm 2018, với mức đóng tài chính vào ngày 27 tháng 9 năm 2018.

Sydney Transport Partners, với Transurban là nhà điều hành, hợp tác chặt chẽ với Chính phủ NSW trong quá trình chuyển giao WestConnex.

Ban WestConnex:

Hội đồng quản trị WestConnex bao gồm Chủ tịch độc lập và các giám đốc từ Đối tác vận tải Sydney và cổ đông đại diện của Chính phủ NSW, Roads Retained Interest Pty Ltd.

Các thành viên hội đồng quản trị là:

  • Ron Finlay - Chủ tịch độc lập
  • Tiến sĩ Kerry Schott, AO - Roads Giữ lại lãi suất Pty Ltd
  • John O'Sullivan - Roads Giữ lại Lãi suất Pty Ltd
  • Cameron Robertson - Roads Giữ lại lãi suất Pty Ltd
  • Marcus Hill - Đối tác vận tải Sydney
  • Nik Kemp - Đối tác vận tải Sydney
  • Andrew Alley - Đối tác vận tải Sydney
  • Michele Huey - Đối tác vận tải Sydney
  • Scott Charlton - Đối tác vận tải Sydney

WestConnex cam kết thực hiện tốt nhất việc quản trị doanh nghiệp, minh bạch và trách nhiệm.

Search page close icon

Search WestConnex

Từ khóa phổ biến

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.