Thắp sáng nó lên

Các cổng, cầu và đèn trong đường hầm của WestConnex có thể được thắp sáng theo các cách phối màu khác nhau để giúp nâng cao nhận thức về các tổ chức từ thiện và nguyên nhân. Cộng đồng có thể tham gia vào việc lựa chọn các phối màu này bằng cách gửi yêu cầu tại đây

Đảm bảo bao gồm tên của nguyên nhân, ngày đã chọn và chi tiết về cách điều này sẽ giúp nâng cao nhận thức.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về đèn, hãy gửi email cho WestConnex tại info@westconnex.com.au

Search page close icon

Search WestConnex

Từ khóa phổ biến

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.