روشنش کن

پورتال‌های WestConnex، پل‌ها و چراغ‌های تونل را می‌توان در طرح‌های رنگی مختلف روشن کرد تا به افزایش آگاهی در مورد خیریه‌ها و اهداف کمک کند. جامعه می تواند با ارسال درخواست در اینجا در انتخاب این طرح های رنگی مشارکت کند

مطمئن شوید که نام علت، روزهای انتخاب شده و جزئیاتی را در مورد چگونگی کمک به افزایش آگاهی ذکر کنید.

اگر اطلاعات بیشتری در مورد چراغ ها می خواهید، به WestConnex به آدرس info@westconnex.com.au ایمیل بزنید

Search page close icon

Search WestConnex

کلمات کلیدی محبوب

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.