Điều khoản sử dụng

Đây là những điều khoản sử dụng cho trang web westconnex.com.au được điều hành và lưu trữ bởi WestConnex.

Việc sử dụng trang web internet này tuân theo các Điều khoản sử dụng này.

Khước từ

Trang web WestConnex chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. WestConnex không tuyên bố hay bảo đảm liên quan đến trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin trên trang web internet này; hoặc là
  • Rằng trang web internet này sẽ liên tục có sẵn hoặc không có bất kỳ sự chậm trễ nào trong hoạt động hoặc truyền tải, vi rút, lỗi truyền thông, khó khăn truy cập internet hoặc trục trặc trong phần cứng hoặc phần mềm; hoặc là
  • WestConnex xác nhận bất kỳ trang web internet nào được liên kết đến trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được đề cập trên trang web này hoặc về tính chính xác hoặc tính hợp pháp của thông tin, tài liệu hoặc nội dung được đề cập hoặc liên kết đến hoặc từ trang web này.

Tất cả những người truy cập trang web này có trách nhiệm đánh giá mức độ liên quan và độ chính xác của nó hoặc xác minh nội dung thông tin được truy cập.

WestConnex không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoặc liên quan đến thông tin được cung cấp trên trang web này hoặc được tích hợp vào đó bằng cách tham chiếu hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết đến trang web này.

WestConnex không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mất mát hoặc thiệt hại phát sinh do kết quả của sự phụ thuộc vào nội dung của trang web này. Việc sử dụng thông tin và dữ liệu trên trang web này là rủi ro duy nhất của người dùng

Thông tin trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn cung cấp cho WestConnex thông tin hoặc gửi nội dung đến trang web này (chẳng hạn như văn bản, ảnh hoặc hình ảnh) khi sử dụng trang web này, bạn đảm bảo rằng bạn có quyền cung cấp và cấp phép thông tin và bạn cấp phép cho WestConnex sử dụng, tái tạo, sửa đổi và xuất bản thông tin.

Bất kỳ nhận xét và nội dung nào được đóng góp bởi người dùng của trang web này không nhất thiết phản ánh quan điểm của WestConnex.

Search page close icon

Search WestConnex

Từ khóa phổ biến

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.