ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Έγκριση έργου (πρωτότυπο) Α'1 17 Απριλίου 2018
Έγκριση έργου (Τρέχον, ενοποιημένο MOD 1 - MOD 4) Α'1 30 Σεπτεμβρίου 2020
Δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Α'1 Αύγουστος 2017
Αναφορές Υποβολών και Προτιμώμενης Υποδομής Α'1 Ιανουάριος 2018
Τροποποίηση 1 - Πολιτικές τοποθεσίες και βοηθητικές εγκαταστάσεις Α'1 25 Φεβρουαρίου 2019
Τροποποίηση 2 - Οι ζεύξεις υπέρβασης και ενεργών μεταφορών Crescent Α'1 30 Σεπτεμβρίου 2020
Τροποποίηση 3 - Υπόγειος εξαερισμός Iron Cove Α'1 28 Ιουλίου 2020
Τροποποίηση 4 - Βοηθητική εγκατάσταση κατασκευής Glebe Island Α'1 30 Ιουλίου 2020
Τροποποίηση 5 - Κατάσταση άλλων βοηθητικών εγκαταστάσεων TBC TBC
Αναφορά στάσης Α12 Αναθεώρηση 04
1 Φεβρουαρίου 2021
Πρόγραμμα παρακολούθησης συμμόρφωσης και περιβαλλοντικού ελέγχου Α27 / Α36 Αναθεώρηση 4
9 Ιουλίου 2020
Αναφορά συμμόρφωσης πριν από την κατασκευή Α30 Αναθεώρηση 3
18 Οκτωβρίου 2018
Κοινοτική στρατηγική επικοινωνιών Β1 Αναθεώρηση 14
20 Ιουλίου 2020
Έκθεση συμμόρφωσης κατασκευής - 28 Νοεμβρίου 2018 - 28 Μαΐου 2019 Α33 Αναθεώρηση 2
16 Ιουλίου 2019
Έκθεση συμμόρφωσης κατασκευής - 28 Μαΐου 2019 - 27 Νοεμβρίου 2019 Α33 Αναθεώρηση 1
12 Φεβρουαρίου 2020
Έκθεση συμμόρφωσης κατασκευής - 28 Νοεμβρίου 2019 - 27 Μαΐου 2020 Α33 Αναθεώρηση 1
30 Ιουλίου 2020
Έκθεση συμμόρφωσης κατασκευής - 28 Μαΐου 2020 - 27 Νοεμβρίου 2020 Α33 Αναθεώρηση 1
20 Ιανουαρίου 2021
Πρόγραμμα παρακολούθησης συμμόρφωσης και περιβαλλοντικού ελέγχου Α37 Αναθεώρηση 3
17 Οκτωβρίου 2018
Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης κατασκευής Γ1 Αναθεώρηση 22
Ιανουάριος 2021
Υπο-σχέδιο κυκλοφορίας και μεταφορών και πρόσβασης Γ4 (α) Αναθεώρηση 38
1 Φεβρουαρίου 2021
Υποπρόγραμμα διαχείρισης θορύβου και κραδασμών Γ4 (β) / Γ9 (γ) Αναθεώρηση 21
6 Αυγούστου 2020
Υπο-σχέδιο διαχείρισης χλωρίδας και πανίδας Γ4 (γ) Αναθεώρηση 6
27 Φεβρουαρίου 2019
Υπο-σχέδιο διαχείρισης ποιότητας αέρα Γ4 (δ) Αναθεώρηση 5
27 Φεβρουαρίου 2019
Υπο-σχέδιο διαχείρισης εδάφους και επιφανειακών υδάτων C4 (e) / C9 (α) Αναθεώρηση 9
28 Απριλίου 2020
Υπο-σχέδιο διαχείρισης υπογείων υδάτων C4 (f) / C9 (b) Αναθεώρηση 12
21 Ιουλίου 2020
Υπο-σχέδιο μη αυτοχθόνων κληρονομιάς Γ4 (ζ) Αναθεώρηση 106 Αυγούστου 2020
Υπο-σχέδιο διαχείρισης αυτοχθόνων πολιτιστικών κληρονομιών Γ4 (ω) Αναθεώρηση 5
27 Φεβρουαρίου 2019
Υπο-σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων Γ4 (θ) Αναθεώρηση 8
29 Ιουνίου 2020
Πρόγραμμα παρακολούθησης δοκιμαστικών εκρήξεων Γ9 (δ) Αναθεώρηση 1
Ιούλιος 2020
Σχέδιο διαχείρισης εγκατάστασης ιστότοπου Γ22 Αναθεώρηση 7
10 Οκτωβρίου 2018
Κατασκευή στάθμευσης και στρατηγική πρόσβασης Ε54 Αναθεώρηση 19
3 Μαρτίου 2021
Δήλωση σχετικά με τον θόρυβο και τους κραδασμούς κατασκευής - Δημιουργία τοποθεσίας Ε79 Αναθεώρηση 5
17 Οκτωβρίου 2018
Δήλωση σχετικά με τον αντίκτυπο του θορύβου και των κραδασμών - Χώρος πολιτικών και σηράγγων της Wattle Street Ε79 Αναθεώρηση 7
21 Φεβρουαρίου 2019
Δήλωση σχετικά με τον αντίκτυπο του θορύβου και των κραδασμών - Parramatta Road Ανατολική και δυτική αστική τοποθεσία Ε79 Αναθεώρηση 9
6 Μαΐου 2020
Δήλωση σχετικά με τον αντίκτυπο θορύβου και δόνησης - τοποθεσία σήραγγας Pyrmont Bridge Road Ε79 Αναθεώρηση 6
21 Φεβρουαρίου
Δήλωση αντίκτυπου κατασκευής θορύβου και κραδασμών - Λειτουργίες Northcote Ε79 Αναθεώρηση 4
3 Απριλίου 2019

Δήλωση σχετικά με τον αντίκτυπο θορύβου και κραδασμών - Λειτουργίες του εργοστασίου σήραγγας Campbell Road

Ε79 Αναθεώρηση 12
9 Νοεμβρίου 2020
Πρόγραμμα μόνωσης θορύβου Ε89 Αναθεώρηση 10
15 Φεβρουαρίου 2019
Στρατηγική Trial Blast Management Ε96 Αναθεώρηση 2
16 Ιουλίου 2020
Σχέδιο αστικού σχεδιασμού και τοπίου Ε133 Αναθεώρηση 01
29 Ιουνίου 2020
Στρατηγική διαχείρισης βοηθητικών προγραμμάτων Ε140

Αναθεώρηση 7 Δεκεμβρίου 2018

Φωτογραφική καταγραφή αρχείων - 164 Parramatta Road Ε164 Αναθεώρηση 3
20 Νοεμβρίου 2018
Έκθεση στρατηγικής διάσωσης και συμπονετικής επαναχρησιμοποίησης - 164 Parramatta Road Ε165 Αναθεώρηση 4
15 Νοεμβρίου 2018
Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Ανασκαφής Ιστορικών Αρχαιολογικών Ερευνών - White Bay Ε168 02 Αυγούστου 2018
Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Ανασκαφής Ιστορικής Αρχαιολογικής Έρευνας - Parramatta Road East / West Ε168 02 Αυγούστου 2018
Μεθοδολογία Σχεδιασμού Ιστορικών Αρχαιολογικών Ερευνών και Ανασκαφών - Pyrmont Bridge Road Ε168 02 Αυγούστου 2018
Στρατηγική επαναχρησιμοποίησης νερού κατασκευής Ε198 Αναθεώρηση 5
23 Μαΐου 2019
Επιχειρησιακή στρατηγική επαναχρησιμοποίησης νερού Ε198 Αναθεώρηση 4
Φεβρουάριος 2021
Στρατηγική αειφορίας Ε199 Αναθεώρηση 1
10 Οκτωβρίου 2018
System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.