Περιβαλλοντικά Έγγραφα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Έγκριση έργου (Πρωτότυπο) Α'1 17 Απριλίου 2018
Έγκριση έργου (Τρέχουσα, MOD 1 έως MOD 7) Α'1 14 Οκτωβρίου 2022
Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Α'1 Αύγουστος 2017
Υποβολές και Έκθεση Προτιμώμενης Υποδομής Α'1 Ιανουάριος 2018
Τροποποίηση 1 - Πολιτικοί Χώροι & Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Α'1 25 Φεβρουαρίου 2019
Τροποποίηση 2 - Η υπερυψωμένη διάβαση της Ημισελήνου και οι ενεργές συγκοινωνιακές συνδέσεις Α'1 30 Σεπτεμβρίου 2020
Τροποποίηση 3 - Υπόγειος εξαερισμός Iron Cove Α'1 28 Ιουλίου 2020
Τροποποίηση 4 - Βοηθητική Κατασκευαστική Εγκατάσταση Glebe Island Α'1 30 Ιουλίου 2020
Τροποποίηση 5 - Κατάσταση Λοιπές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Α'1 18 Νοεμβρίου 2020
Τροποποίηση 7 – Κλείσιμο της οδού Northcote Α'1 14 Οκτωβρίου 2022
Έκθεση Σταδιοποίησης Α12 4 Μαρτίου 2024
Πρόγραμμα παρακολούθησης συμμόρφωσης και περιβαλλοντικού ελέγχου A27 / A36 Αναθεώρηση 4
9 Ιουλίου 2020
Έκθεση Προκατασκευαστικής Συμμόρφωσης Α30 Αναθεώρηση 3
18 Οκτωβρίου 2018
Έκθεση Συμμόρφωσης Κατασκευών - 28 Νοεμβρίου 2018 - 28 Μαΐου 2019 Α33 Αναθεώρηση 2
16 Ιουλίου 2019
Έκθεση Συμμόρφωσης Κατασκευών - 28 Μαΐου 2019 - 27 Νοεμβρίου 2019 Α33 Αναθεώρηση 1
12 Φεβρουαρίου 2020
Έκθεση Συμμόρφωσης Κατασκευών - 28 Νοεμβρίου 2019 - 27 Μαΐου 2020 Α33 Αναθεώρηση 1
30 Ιουλίου 2020
Έκθεση Συμμόρφωσης Κατασκευών - 28 Μαΐου 2020 - 27 Νοεμβρίου 2020 Α33 Αναθεώρηση 1
20 Ιανουαρίου 2021
Έκθεση Συμμόρφωσης Κατασκευών – (Έκθεση 5) – 28 Νοεμβρίου 2020 – 27 Μαΐου 2021 Α33 Αναθεώρηση 2
17 Σεπτεμβρίου 2021
Έκθεση Συμμόρφωσης Κατασκευών (Έκθεση 6): 28 Μαΐου 2021 - 27 Νοεμβρίου 2021 Α33 Αναθεώρηση 1
17 Δεκεμβρίου 2021
Έκθεση Συμμόρφωσης Κατασκευών (Έκθεση 7) – 28 Νοεμβρίου 2021 – 27 Μαΐου 2022 Α33 Αναθεώρηση 1
20 Ιουλίου 2022
Έκθεση συμμόρφωσης πριν από τη λειτουργία Α34

Αναθεώρηση 2
18 Νοεμβρίου 2022

Πρόγραμμα παρακολούθησης συμμόρφωσης και περιβαλλοντικού ελέγχου Α37 Αναθεώρηση 3
17 Οκτωβρίου 2018
Κοινοτική Επικοινωνιακή Στρατηγική Β1

Αναθεώρηση 14
20 Ιουλίου 2020

Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κατασκευών Γ1 Αναθεώρηση 27
Οκτώβριος 2022
Υποσχέδιο Κυκλοφορίας και Μεταφορών και Διαχείρισης Πρόσβασης C4 (α) Αναθεώρηση 39
Δεκέμβριος 2021
Υποσχέδιο διαχείρισης θορύβου και κραδασμών C4(b) / C9(c) Αναθεώρηση 21
6 Αυγούστου 2020
Υποσχέδιο Διαχείρισης Χλωρίδας και Πανίδας C4(c) Αναθεώρηση 7
21 Ιουλίου 2020
Υποσχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα C4(d) Αναθεώρηση 5
27 Φεβρουαρίου 2019
Υποσχέδιο Διαχείρισης Εδάφους και Επιφανειακών Νερών C4(e) / C9(a) Αναθεώρηση 9
28 Απριλίου 2020
Υποσχέδιο Διαχείρισης Υπόγειων Υδάτων C4(f) / C9(b) Αναθεώρηση 13
28 Απριλίου 2021
Υποσχέδιο μη Αβορίγινων Κληρονομιάς C4(g) Αναθεώρηση 106 Αυγούστου 2020
Υποσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αβορίγινων C4(h) Αναθεώρηση 5
27 Φεβρουαρίου 2019
Υποσχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων C4(i) Αναθεώρηση 8
29 Ιουνίου 2020
Πρόγραμμα παρακολούθησης δοκιμαστικής έκρηξης C9(d) Αναθεώρηση 1
Ιούλιος 2020
Σχέδιο διαχείρισης εγκατάστασης τοποθεσίας C22 Αναθεώρηση 7
10 Οκτωβρίου 2018
Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Δ1 Αναθεώρηση 1
4 Φεβρουαρίου 2022
Πρωτόκολλο Ενσωμάτωσης Συστημάτων Εξαερισμού Σήραγγας, Αντιμετώπισης Κυκλοφοριακών Συμβάντων και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ε13
Πρωτόκολλο στόχου ποιότητας αέρα περιβάλλοντος Ε32 Αναθεώρηση 4
6 Δεκεμβρίου 2021
Κατασκευαστική Στρατηγική Στάθμευσης και Πρόσβασης Ε54 Αναθεώρηση 25
26 Νοεμβρίου 2022
Δήλωση επιπτώσεων θορύβου και κραδασμών κατασκευής - Εγκατάσταση εργοταξίου Ε79 Αναθεώρηση 5
17 Οκτωβρίου 2018
Δήλωση Επιπτώσεων Θορύβου και Δονήσεων Κατασκευής - Εργοτάξιο αστικής ανάπτυξης και σήραγγας Wattle Street Ε79 Αναθεώρηση 7
21 Φεβρουαρίου 2019
Δήλωση Επιπτώσεων Θορύβου και Δονήσεων Κατασκευής - Ανατολική και Δυτική Πολιτική Οδός Parramatta Ε79 Αναθεώρηση 9
6 Μαΐου 2020
Δήλωση Επιπτώσεων Θορύβου και Δονήσεων Κατασκευής - Τοποθεσία σήραγγας οδικής γέφυρας Pyrmont Ε79 Αναθεώρηση 6
21 Φεβρουαρίου
Δήλωση επιπτώσεων θορύβου και κραδασμών κατασκευής - Λειτουργίες Northcote Ε79 Αναθεώρηση 4
3 Απριλίου 2019

Δήλωση επιπτώσεων θορύβου και κραδασμών κατασκευής - Λειτουργίες εργοταξίου σήραγγας δρόμου Campbell

Ε79 Αναθεώρηση 14
28 Ιουνίου 2022

Δήλωση επιπτώσεων θορύβου και κραδασμών κατασκευής - Αποστράτευση της οδού Northcote

Ε79 Αναθεώρηση 5
21 Οκτωβρίου 2022

Δήλωση επιπτώσεων θορύβου και κραδασμών κατασκευής - Αποστράτευση τοποθεσίας οδικής σήραγγας γέφυρας Pyrmont

Ε79

Αναθεώρηση 8
27 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόγραμμα ηχομόνωσης Ε89 Αναθεώρηση 10
15 Φεβρουαρίου 2019
Ανασκόπηση λειτουργικού θορύβου και κραδασμών Ε92

Αναθεώρηση 14
Μάρτιος 2021

Στρατηγική διαχείρισης δοκιμαστικής έκρηξης Ε96 Αναθεώρηση 2
16 Ιουλίου 2020
Σχέδιο Διαχείρισης Υπολειμματικής Γης Ε112 Αναθεώρηση 2
Μάιος 2022
Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Σχέδιο Τοπίου Ε133 Αναθεώρηση 01
29 Ιουνίου 2020
Στρατηγική Διαχείρισης Υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Ε140

Αναθεώρηση 7 Δεκεμβρίου 2018

Φωτογραφική Αρχειακή Καταγραφή - 164 Parramatta Road Ε164 Αναθεώρηση 3
20 Νοεμβρίου 2018
Στρατηγική διάσωσης και έκθεση συμπαθητικής επαναχρησιμοποίησης - 164 Parramatta Road Ε165 Αναθεώρηση 4
15 Νοεμβρίου 2018
Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Ανασκαφών Ιστορικής Αρχαιολογικής Έρευνας - White Bay Ε168 02 Αυγούστου 2018
Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Ανασκαφών Ιστορικής Αρχαιολογικής Έρευνας - Parramatta Road East / West Ε168 02 Αυγούστου 2018
Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Ανασκαφών Ιστορικής Αρχαιολογικής Έρευνας - Δρόμος γέφυρας Pyrmont Ε168 02 Αυγούστου 2018
Στρατηγική Αντικατάστασης Δέντρων Ε179 Σεπτέμβριος 2022
Έκθεση ελέγχου τοποθεσίας - PBR Ε183 25 Νοεμβρίου 2022
Έκθεση ελέγχου τοποθεσίας - Parramatta Road East and West Ε183 22 Νοεμβρίου 2022
Έκθεση ελέγχου τοποθεσίας - Northcote Ε183 28 Νοεμβρίου 2022
Έκθεση ελέγχου τοποθεσίας - SPI Ε183 11 Δεκεμβρίου 2022
Στρατηγική Επαναχρησιμοποίησης Νερού για Κατασκευές Ε198 Αναθεώρηση 5
23 Μαΐου 2019
Λειτουργική Στρατηγική Επαναχρησιμοποίησης Νερού Ε198 Αναθεώρηση 4
Φεβρουάριος 2021
Στρατηγική Αειφορίας Ε199 Αναθεώρηση 1
10 Οκτωβρίου 2018
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Άδεια Προστασίας Περιβάλλοντος (20772) 7 Νοεμβρίου 2019
Χάρτες ορίων χώρων άδειας προστασίας περιβάλλοντος 17 Αυγούστου 2020
Σχέδιο Αντιμετώπισης Συμβάντων Ρύπανσης 29 Ιουλίου 2016
Περίληψη Σχεδίου Διαχείρισης Αντιμετώπισης Συμβάντων Ρύπανσης 22 Αυγούστου 2019
Στοιχεία EPL Κατασκευών Πριν από τον Ιούλιο του 2020
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Αύγουστος 2016 1 Αυγούστου 2016
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Σεπτέμβριος 2016 17 Οκτωβρίου 2016
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Οκτώβριος 2016 14 Νοεμβρίου 2016
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Νοέμβριος 2016 22 Δεκεμβρίου 2016
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Δεκέμβριος 2016 16 Ιανουαρίου 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιανουάριος 2017 13 Φεβρουαρίου 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2017 14 Μαρτίου 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Μάρτιος 2017 13 Απριλίου 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Απρίλιος 2017 16 Μαΐου 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Μάιος 2017 13 Ιουνίου 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιούνιος 2017 17 Ιουλίου 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιούλιος 2017 21 Αυγούστου 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Αύγουστος 2017 13 Σεπτεμβρίου 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Σεπτέμβριος 2017 18 Σεπτεμβρίου 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Οκτώβριος 2017 Οκτώβριος 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Νοέμβριος 2017 12 Νοεμβρίου 2017
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Δεκέμβριος 2017 18 Ιανουαρίου 2018
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιανουάριος 2018 28 Φεβρουαρίου 2018
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2018 15 Μαρτίου 2018
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Μάρτιος 2018 30 Απριλίου 2018
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Απρίλιος 2018 22 Μαΐου 2018
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Μάιος 2018 4 Ιουλίου 2018
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιούνιος 2018 6 Αυγούστου 2018
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιούλιος 2018 29 Αυγούστου 2018
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Αύγουστος 2018 26 Σεπτεμβρίου 2018
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Σεπτέμβριος 2018 Ιανουάριος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Οκτώβριος 2018 Ιανουάριος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Νοέμβριος 2018 Ιανουάριος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Δεκεμβρίου 2018 Ιανουάριος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιανουάριος 2019 Φεβρουάριος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2019 Μάρτιος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Μάρτιος 2019 Μάρτιος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Απρίλιος 2019 Απρίλιος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Μάιος 2019 Μάιος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιούνιος 2019 Ιούνιος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιούλιος 2019 Ιούλιος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Αύγουστος 2019 Αύγουστος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Σεπτέμβριος 2019 Σεπτέμβριος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Οκτώβριος 2019 Οκτώβριος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Νοέμβριος 2019 Νοέμβριος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Δεκέμβριος 2019 Δεκέμβριος 2019
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιανουάριος 2020 Ιανουάριος 2020

Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2020

Φεβρουάριος 2020
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Μάρτιος 2020 Μάρτιος 2020
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Απρίλιος 2020 Απρίλιος 2020
Δεδομένα Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Μάιος 2020 Μάιος 2020
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιούνιος 2020 Ιούνιος 2020
Λειτουργικά δεδομένα EPL Από τον Ιούλιο του 2020
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2024 Φεβρουάριος 2024
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιούλιος 2020 Ιούλιος 2020
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Αύγουστος 2020 Αύγουστος 2020
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Σεπτέμβριος 2020 Σεπτέμβριος 2020
Στοιχεία παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Οκτώβριος 2020 Οκτώβριος 2020
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Νοέμβριος 2020 Νοέμβριος 2020
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Δεκέμβριος 2020 Δεκέμβριος 2020
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιανουάριος 2021 Ιανουάριος 2021
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2021 Φεβρουάριος 2021
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Μάρτιος 2021 Μάρτιος 2021
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Απρίλιος 2021 Απρίλιος 2021
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιούνιος 2021 Ιούνιος 2021
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιούλιος 2021 Ιούλιος 2021
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Αύγουστος 2021 Αύγουστος 2021
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Σεπτέμβριος 2021 Σεπτέμβριος 2021
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Οκτώβριος 2021 Οκτώβριος 2021
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Ιούνιος 2022 Ιούνιος 2022
Στοιχεία Παρακολούθησης Άδειας Προστασίας Περιβάλλοντος Αύγουστος 2022 Αύγουστος 2022
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 11 Ιουνίου 2017 11 Ιουνίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 22 Ιουνίου 2017 22 Ιουνίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 28 Ιουνίου 2017 28 Ιουνίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 4 Ιουλίου 2017 4 Ιουλίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 11 Ιουλίου 2017 20 Ιουλίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 18 Ιουλίου 2017 27 Ιουλίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 25 Ιουλίου 2017 3 Αυγούστου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Κόμβου St Peters - 1 Αυγούστου 2017 9 Αυγούστου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 8 Αυγούστου 2017 21 Αυγούστου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 15 Αυγούστου 2017 23 Αυγούστου 201
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 22 Αυγούστου 2017 30 Αυγούστου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 29 Αυγούστου 2017 7 Σεπτεμβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμής και Αερίου Ανταλλαγής St Peters - 5 Σεπτεμβρίου 2017 14 Σεπτεμβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 12 Σεπτεμβρίου 2017 27 Σεπτεμβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 19 Σεπτεμβρίου 2017 29 Σεπτεμβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 26 Σεπτεμβρίου 2017 4 Οκτωβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμής και Αερίου Ανταλλαγής St Peters - 2 Οκτωβρίου 2017 6 Οκτωβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 9 Οκτωβρίου 2017 12 Οκτωβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 16 Οκτωβρίου 2017 18 Οκτωβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 23 Οκτωβρίου 2017 2 Νοεμβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 30 Οκτωβρίου 2017 2 Νοεμβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 7 Νοεμβρίου 2017 13 Νοεμβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 14 Νοεμβρίου 2017 17 Νοεμβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 21 Νοεμβρίου 2017 23 Νοεμβρίου 2017
Έκθεση Παρακολούθησης Οσμών και Αερίων Ανταλλαγής St Peters - 2 Ιανουαρίου 2018 4 Ιανουαρίου 2018
Τα δεδομένα παρακολούθησης της λειτουργίας οσμών και αερίων του St Peters Interchange μπορούν να βρεθούν εδώ .
Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 2016
PIRMP 26 Φεβρουαρίου 2020
PIRMP - Σήραγγες M8 13 Ιουλίου 2020
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Προϋπόθεση έγκρισης της Κοινοπολιτείας - 11 Ιουλίου 2016
Μ8 Προϋποθέσεις Έγκρισης Α2 7 Δεκεμβρίου 2017
M8 - Τροποποιήσεις σε D6 & D9 D6, D9 14 Νοεμβρίου 2017
M8 - Τροποποιήσεις σε E3, E14 & E44 Ε3, Ε14, Ε44 14 Νοεμβρίου 2017
M8 - Τροποποίηση σε B39, D37 & D38 B39, D37, D38 3 Μαρτίου 2020
M8 - Διοικητική τροποποίηση - εισήχθη νέα συνθήκη Α4Α 7 Δεκεμβρίου 2017
M8 - Διοικητική τροποποίηση - εισήχθη νέα συνθήκη B62(b), B62(c), B64, E16 & E24 5 Απριλίου 2018
M8 - Διοικητική τροποποίηση - εισήχθη νέα συνθήκη Β67 30 Απριλίου 2018
M8 - Διοικητική τροποποίηση - εισήχθη νέα συνθήκη B63 & B64 Αύγουστος 2018
Έκθεση Σταδιοποίησης Α10 4 Μαρτίου 2020 Αναθεώρηση 4
Έκθεση Σταδιοποίησης - Νέα Έργα Ενίσχυσης Μ5 Α10 4 Ιουνίου 2020
Έκθεση Προκατασκευαστικής Συμμόρφωσης A14(c)(i) 19 Σεπτεμβρίου 2016 Αναθεώρηση 5
Πρόγραμμα παρακολούθησης συμμόρφωσης Α14 20 Δεκεμβρίου 2017 Αναθεώρηση 2
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 1 A14(c)(ii) 23 Ιανουαρίου 2017 Αναθεώρηση 3
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 2 A14(c)(iii) 1 Ιουνίου 2017 Αναθεώρηση 2
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 3 A14(c)(iii) 25 Ιουλίου 2017 Αναθεώρηση 2
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 4 A14(c)(iii) 30 Οκτωβρίου 2017 Αναθεώρηση 00
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 5 A14(c)(iii) 3 Ιανουαρίου 2018
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 6 A14(c)(iii) 3 Μαΐου 2018
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 7 A14(c)(iii) 25 Σεπτεμβρίου 2018
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 8 A14(c)(iii) 9 Νοεμβρίου 2018
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 9 A14(c)(iii) 1 Φεβρουαρίου 2019
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 10 A14(c)(iii) 7 Μαΐου 2019
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 11 A14(c)(iii) 13 Αυγούστου 2019
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 12 A14(c)(iii) 12 Νοεμβρίου 2019
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 13 A14(c)(iii) 10 Φεβρουαρίου 2020
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 14 A14(c)(iii) 22 Ιουνίου 2020
Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης 15 A14(c)(iii) 31 Αυγούστου 2020
Όροι εντολής της κοινοτικής συμβουλευτικής επιτροπής ποιότητας αέρα M8 Β9 Σεπτέμβριος 2017
Στρατηγική Αντιστάθμισης Βιοποικιλότητας - Πρόοδος Β10 Β10 Σεπτέμβριος 2016
Στρατηγική Αντιστάθμισης Βιοποικιλότητας - Πρόοδος Β12 Β12 Σεπτέμβριος 2016
Σχέδιο Διαχείρισης Βάτραχων Πράσινο και Χρυσό Κουδούνι Β14 Απρίλιος 2018 Αναθεώρηση 22
Green and Golden Bell Frog Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης 2016-2017 B14(δ) Απρίλιος 2017
Green and Golden Bell Frog Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης 2017-2018 B14(δ) Μάιος 2018
Green and Golden Bell Frog Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης 2018-2019 B14(δ) Απρίλιος 2020
Green and Golden Bell Frog Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης 2019-2020 B14(δ) Ιούλιος 2020
Ετήσια έκθεση παρακολούθησης Green and Golden Bell Frog 2020-2021 B14(δ) Φεβρουάριος 2021
Παρακολούθηση βατράχου Green and Golden Bell, Arncliffe, Σεπ – Νοέμβριος 2022 B14(δ) 8 Μαΐου 2023 Τελική Έκθεση
Green and Golden Bell Frog Monitoring, Arncliffe, Δεκ 2022 – Φεβ 2023 B14(δ) Τελική Έκθεση 9 Μαΐου 2023
Green and Golden Bell Frog Monitoring, Arncliffe, Μάρτιος – Μάιος 2023 B14(δ) Τελική Έκθεση 22 Σεπτεμβρίου 2023
Πράσινη και Χρυσή Καμπάνα Δημιουργία Οικοτόπου Βατράχου και Σχέδιο Αναπαραγωγής σε Αιχμαλωσία Β15 Σεπτέμβριος 2017
Υδρογεωλογική Έκθεση Β27 Αναθεώρηση 0 Μαΐου 2017
24 Μηνιαία Ανασκόπηση Μοντέλου Υπόγειων Νερών Β27 Αναθεώρηση Δ Μάιος 2019
Σχέδιο και Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού Β28 Rev 00 28 Μαΐου 2020
Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης Σχεδίου Ποιότητας Νερού 2016 - 2017 Β28 24 Ιανουαρίου 2019 Αναθεώρηση 2
Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης Σχεδίου Ποιότητας Νερού 2017 - 2018 Β28 24 Ιουνίου 2019 Αναθεώρηση 1
Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης Σχεδίου Ποιότητας Νερού 2018-2019 Β28 30 Σεπτεμβρίου 2019 Αναθεώρηση 00
Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης Σχεδίου Ποιότητας Νερού 2020 - 2021 Β28 20 Αυγούστου 2021 Αναθεώρηση 3
Στρατηγική Επαναχρησιμοποίησης Νερού - Φάση Κατασκευής Β30 9 Φεβρουαρίου 2019 Αναθεώρηση 5
Στρατηγική Επαναχρησιμοποίησης Νερού - Φάση Λειτουργίας Β30 16 Απριλίου 2020
Σχέδιο δράσης αποκατάστασης - Kingsgrove Construction Compound, Surface Works Kingsgrove Β31 20 Σεπτεμβρίου 2016 Αναθεώρηση 1
St Peters Interchange - Σχέδιο Διαχείρισης Κλεισίματος ΧΥΤΑ Β32 4 Αυγούστου Αναθεώρηση ΣΤ
Rudders Bond Store/Πρώην Symonds Factory Προκαταρκτική στρατηγική διατήρησης Φάσεις μετά τη διάσωση Β34 Τελικός 8 Αυγούστου 2016
Συγκριτική Ανάλυση Rudders Bond Store Β34 Τελικός 8 Αυγούστου 2016
Rudders Bond Store - Heritage Division Σχόλια στο Conservation Mangaement Β34 19 Σεπτεμβρίου 2016
Historic Building Fabric Report 30,34-40,82 Campbell St, St Peters Β35 30 Νοεμβρίου 2016 Αναθεώρηση 6
Historic Building Fabric Report 28,32 and 42-44 Campbell St, St Peters Β35 15 Δεκεμβρίου 2016 Αναθεώρηση 2
Ηχογράφηση αρχείου Rudders Bond Store Β37 Τελικός 2 Σεπτεμβρίου 2016
Στρατηγική ερμηνείας της κληρονομιάς του Rudders Bond Store Β40 16 Αυγούστου 2016 Αναθεώρηση Β
Σχέδιο ερμηνείας M8 Heritage (Τόμος 1) Β40 24 Ιουλίου 2019
Σχέδιο ερμηνείας M8 Heritage (Τόμος 2) Β40 30 Ιουλίου 2019
Σχέδιο ερμηνείας M8 Heritage (Τόμος 3) Β40 24 Ιουλίου 2019
Ανασκόπηση δικτύου μεταφοράς πεζών και ποδηλάτων WestConnex M8 Β50 17 Μαΐου 2017 Αναθεώρηση 2
WestConnex M8 Στρατηγική Εφαρμογής Πεζών και Ποδηλάτων Β51 Φεβρουάριος 2019
Έκθεση τοπικών οδών κατάρρευσης - Πόλη του Καντέρμπουρυ Β59 9 Μαΐου 2016
Έκθεση τοπικών οδών κατάρρευσης - Συμβούλιο του Hurstville Β59 9 Μαΐου 2016
Έκθεση τοπικών οδών κατάχρησης - Συμβούλιο Rockdale Β59 9 Μαΐου 2016
Έκθεση τοπικών οδών καταστροφής - Συμβούλιο Marrickville Β59 9 Μαΐου 2016
Έκθεση για την ερειπωμένη τοπική οδό - Δημοτικό Συμβούλιο του Σίδνεϊ Β59 9 Μαΐου 2016
Έκθεση Τοπικής Οδού Ερύθμισης - Εσωτερικό Δυτικό Συμβούλιο Β59 Ιούνιος 2017
Έκθεση Τοπικής Οδικής Ερείψεως - Εσωτερικό Δυτικό Συμβούλιο Β59 Ιούλιος 2017
Έκθεση Τοπικής Ερειπώσεως Οδού - Συμβούλιο Βοτανικού Κόλπου Β59 9 Μαΐου 2016
Έκθεση Τοπικής Ερειπωμένης Οδού - Συμβούλιο Bayside Β59 Ιούλιος 2017
Έκθεση Τοπικής Ερειπωμένης Οδού - Συμβούλιο Bayside Β59 Ιούνιος 2017
Έκθεση τοπικών οδών κατάρρευσης - Bayside & Inner West Council Β59 Ιούνιος 2017
Μ8 - Κύριο Πολεοδομικό Σχέδιο και Σχέδιο Τοπίου Β61 18 Σεπτεμβρίου 2020 Αναθεώρηση H
Urban Design and Landscape Plan Western Interchange and Portals: Eastbound Retaining Walls Β61 Αναθεώρηση B01 Ιουνίου 2017
Σύνοψη αποτελεσμάτων: Διαβούλευση για επιλογές φραγμού θορύβου κοντά στην οδό Glamis, την οδό Armitree και τη λεωφόρο Rosebank, Kingsgrove Β61 2 Φεβρουαρίου 2017
Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Σχέδιο Τοπίου Παράρτημα Γ - Υποσχέδιο Πράσινης σύνδεσης Campbell Street B62(c) 14 Μαΐου 2018 Τελικό προσχέδιο
Πολεοδομικό Σχέδιο και Σχέδιο Τοπίου Παράρτημα Δ - Υποσχέδιο Γραμμικής Αναβάθμισης Πάρκου B62(d) 13 Σεπτεμβρίου 2019
Πολεοδομικό Σχέδιο και Σχέδιο Τοπίου Παράρτημα Ε - Υποσχέδιο Διώρυγας Αλεξάνδρας B62(e) 19 Δεκεμβρίου 2017
Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Σχέδιο Τοπίου Παράρτημα ΣΤ - Υποσχέδιο Θέσης και Σχεδιασμού Θορύβου B62(f) 12 Φεβρουαρίου 2018 Αναθεώρηση Δ
Μετακομίσεις και Φυτεύσεις Δέντρων - 71A Bourke Road, Αλεξάνδρεια Β63 13 Οκτωβρίου 2017
Μετακομίσεις και φυτεύσεις δέντρων - Ευθυγράμμιση ισχύος HVC Β63 Αναθεώρηση 1 24 Ιουνίου 2016
Αφαιρέσεις δέντρων και φυτεύσεις - Επιφανειακές εργασίες (εξαιρουμένης της ευθυγράμμισης ισχύος HV, Cooks River/Castlereagh Ironbark Forest Kingsgrove, Εργασίες διαπλάτυνσης δρόμου στο St Peters) Β63 6 Ιουλίου 2016 Αναθεώρηση 3
Απομακρύνσεις δέντρων και φυτεύσεις - Δυτικές επιφανειακές εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του δάσους Cooks River/Castlereagh Ironbark, φυτεύτηκαν δέντρα στον υπάρχοντα διάδρομο M5 και δέντρα που σχετίζονται με την πρόσβαση στα C1 και C3) Β63 29 Αυγούστου 2016 Αναθεώρηση 1
Απομακρύνσεις δέντρων και φυτεύσεις - Επιφανειακές εργασίες Kingsgrove, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων ομβρίων υδάτων, εγκατάσταση συγκροτήματος αυτοκινητοδρόμων και σύνθεση σήραγγας C1 Β63 28 Οκτωβρίου 2016 Αναθεώρηση 4
Μετακομίσεις και φυτεύσεις δέντρων - Οδός Campbell και Campbell Road Β63 21 Δεκεμβρίου 2016
Μετακομίσεις και φυτεύσεις δέντρων - Euston Road Β63 26 Μαΐου 2018 Αναθεώρηση 8
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Δενδροκομική έκθεση Bourke Road and Burrows Road Β63 1 Μαρτίου 2017
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Δενδροκομική έκθεση Euston Road Widening and 132kV Service Investigation Β63 3 Μαρτίου 2017 Αναθεώρηση 3
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Δενδροκομική έκθεση Campbell Road North Β63 Μάιος 2017 Αναθεώρηση 7
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Δενδροκομική έκθεση Gardeners Road, Bourke Road South, Kent Road and Bridge 8/9 Β63 31 Μαΐου 2017
Απομακρύνσεις και Φυτεύσεις δέντρων - Δενδροκομική Έκθεση Περιοχή Αρμολόγησης Αποθεματικό Tempe Β63 Ιούνιος 2017 Αναθεώρηση 2
Μετακομίσεις και Φυτεύσεις δέντρων - Αξιολόγηση Δενδροκομικών Επιπτώσεων Υγρότοποι Marsh Street Β63 Μάιος 2017 Αναθεώρηση 4
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Εκτίμηση Δενδροκομικών Επιπτώσεων McEvoy and Euston Road, Αλεξάνδρεια Β63 Ιούνιος 2017 Αναθεώρηση 3
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Εκτίμηση Δενδροκομικών Επιπτώσεων Wolli Creek κοντά στο Beverly Grove Park Kingsgrove Β63 Ιούλιος 2017 Αναθεώρηση 4
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Δενδροκομική έκθεση Bexley Road Β63 Απρίλιος 2018 Αναθεώρηση 2
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Εκτίμηση επιπτώσεων σε μητροκαλλιέργειες South/West Underpass Kindalin, Beverly Hills Β63 Σεπτέμβριος 2017
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Αναφορά Aboriculture Tolling Gantries King Georges Road to St Peters Β63 Σεπτέμβριος 2018 Αναθεώρηση 5
Δενδρομετακομίσεις και Φυτεύσεις - Δενδροκομική Έκθεση Κατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης Β63 Αναθεώρηση 4 Δεκεμβρίου 2018
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Aboricultural Report Εγκατάσταση σήμανσης VMS στα Tempe και St Peters Β63 3 Μαΐου 2018
Μετακομίσεις δέντρων και φυτεύσεις - Δενδροκομική έκθεση Westconnex M8 Traffic Intersection Bourke Road Mascot Β63 Αναθεώρηση 3 Ιανουαρίου 2019
Κλάδεμα δέντρων - Δενδροκομική Έκθεση Euston Road Β63 Φεβρουάριος 2019 Αναθεώρηση 5
Μετακομίσεις και Φυτεύσεις δέντρων - Δενδροκομική Έκθεση M8 Traffic Intersection Gardeners Road Mascot Β63 Φεβρουάριος 2019 Αναθεώρηση 2
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Δενδροκομική έκθεση Εγκατάσταση αγωγού M8 - Bourke Road, Mascot Β63 Απρίλιος 2019 Αναθεώρηση 1
Απομακρύνσεις και Φυτεύσεις δέντρων - Δενδροκομική Έκθεση Εγκατάσταση M8 VMS - Euston Road, Αλεξάνδρεια Β63 Απρίλιος 2019 Αναθεώρηση 1
Απομακρύνσεις δέντρων και φυτεύσεις - Δενδροκομική έκθεση Simpson Park, St Peters Β63 Αναθεώρηση 2 Ιουλίου 2019
Απομακρύνσεις δέντρων και φυτεύσεις - Έκθεση Aboricultural Campbell Road Swale, St Peters Β63 Αύγουστος 2019
Απομακρύνσεις και φυτεύσεις δέντρων - Έκθεση Aboricultural ITS Comms & Footpath, Arncliffe Β63 Νοέμβριος 2019
Μετακομίσεις και Φυτεύσεις δέντρων Β63 Ιούλιος 2020
Έκθεση ηλιακής πρόσβασης και επισκίασης Β65 2 Φεβρουαρίου 2018
Σχέδιο Κοινοτικής και Κοινωνικής Διαχείρισης Β66 Μάιος 2018 Αναθεώρηση 5
Κοινοτική Επικοινωνιακή Στρατηγική Γ1 21 Μαρτίου 2018 Αναθεώρηση 8
Μόνιμη αναφορά φραγμού θορύβου D19 19 Αυγούστου 2016 Αναθεώρηση 1
Αναφορά Αρχιτεκτονικών Επεξεργασιών Τοπικών Οδών D19 8 Δεκεμβρίου 2016 Αναθεώρηση 1
Προσωρινή Στρατηγική Θορύβου - Kingsgrove D20 04 Σεπτεμβρίου 2018
Προσωρινή Στρατηγική Φραγμάτων Θορύβου - Κόμβος St Peters D20 8 Σεπτεμβρίου 2016
Προσωρινή κατάσταση φραγμού θορύβου - Bexley D20 30 Μαΐου 2018 Αναθεώρηση 7
Προσωρινή Στρατηγική Θορύβου - Τοπικοί Δρόμοι. Campbell Street και Campbell Road D20 15 Μαΐου 2017 Αναθεώρηση 6
Προσωρινή Στρατηγική Θορύβου - Arncliffe D20 19 Ιουλίου 2017 Αναθεώρηση 4
Στρατηγική Διαχείρισης Blast D28 Οκτώβριος 2017, Τελικός V3
Μεθοδολογία Σχεδιασμού Αρχαιολογικής Έρευνας και Ανασκαφών D39 Ανατρέξτε στο Παράρτημα Δ του Υποσχεδίου Οικοδομικής Κληρονομιάς
Σχέδιο Διαχείρισης Αρχαιολογικών Κειμηλίων D40 Ανατρέξτε στο Υποσχέδιο Οικοδομικής Κληρονομιάς
Αναφορά βαρέων οχημάτων Movemenet: Χρήση Wirega Ave και Garema Circuit στο Kingsgrove D46 20 Ιανουαρίου 2017 Αναθεώρηση 3
Αναφορά κίνησης βαρέων οχημάτων: Χρήση της οδού Bellevue, Tempe D46 21 Ιουνίου 2017 Αναθεώρηση 3
Αναφορά κίνησης βαρέων οχημάτων: Χρήση του Crescent, Kingsgrove D46 28 Αυγούστου 2017 Αναθεώρηση 1
Αναφορά κίνησης βαρέων οχημάτων: Χρήση της οδού Barwon Park D46 11 Ιανουαρίου 2018 Αναθεώρηση 2
Αναφορά κίνησης βαρέων οχημάτων: Χρήση τοπικών δρόμων σε περιοχές Έργων Τοπικών Οδών D46 9 Απριλίου 2018 Αναθεώρηση 2
Αναφορά κίνησης βαρέων οχημάτων: Χρήση του δρόμου Burrows South D46 20 Μαρτίου 2019 Rev01
Κατασκευαστική Στρατηγική Στάθμευσης και Πρόσβασης D50 24 Μαΐου 2019 Αναθεώρηση 13
Σχέδιο Διαχείρισης Κατασκευαστικών Λημάτων D51 23 Φεβρουαρίου 2018 Αναθεώρηση 8
Σχέδιο Διαχείρισης Μολυσμένης Γης από Κατασκευές D54 18 Ιουνίου 2018 Αναθεώρηση 3
Σχέδιο Διαχείρισης Βοηθητικές Εγκαταστάσεις D57 24 Φεβρουαρίου 2017 Αναθεώρηση 7
Υποσχέδιο δομικής σύνθεσης Arncliffe D58/D59 11 Δεκεμβρίου 2018 Αναθεώρηση 6
Σχέδιο Διαχείρισης Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Ειδικής Τοποθεσίας: Αρμολόγηση ποταμού Cooks D63 20 Φεβρουαρίου 2017 Αναθεώρηση 2
Σχέδιο Διαχείρισης Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Ειδικής Τοποθεσίας: Αρμολόγηση Αποθεματικού Τεμπών D63 2 Μαρτίου 2018 Αναθεώρηση 7
Σχέδιο Διαχείρισης Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Ειδικής Τοποθεσίας: Αποθηκευτικός χώρος Smith Street D63 6 Αυγούστου 2018 Αναθεώρηση 3
Σχέδιο διαχείρισης βοηθητικών εγκαταστάσεων για συγκεκριμένες τοποθεσίες και αναφορά D46: Gantries διοδίων - Kingsgrove, Bexley, Princes Highway και Marsh Street Interchanges D63 2 Αυγούστου 2018 Αναθεώρηση 2
Σχέδιο Διαχείρισης Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Ειδικής Τοποθεσίας: Burrows Road South D63 6 Ιουνίου 2018 Αναθεώρηση 2
Σχέδιο διαχείρισης βοηθητικών εγκαταστάσεων ειδικών τοποθεσιών: Burrows Street, Wolli Creek D63 5 Μαΐου 2019 Αναθεώρηση 6
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κατασκευών D67 12 Οκτωβρίου 2017 Αναθεώρηση 6
Υποσχέδιο Κατασκευών Αποβλήτων και Πόρων D67 26 Μαρτίου 2019 Αναθεώρηση 8
Υποσχέδιο Ποιότητας Εδάφους και Νερών Κατασκευών D68 (στ) 12 Οκτωβρίου 2017 Αναθεώρηση 9
Σχέδιο Διαχείρισης Εδάφους Θειικού Οξέος D68(f)(v) Παράρτημα Α του Υποσχεδίου Ποιότητας Εδάφους και Νερών Δόμησης
Υποσχέδιο Οικοδομικής Κληρονομιάς D68 (c) 1 Μαρτίου 2018 Αναθεώρηση 9
Υποσχέδιο Κατασκευής Χλωρίδας και Πανίδας D68 (d) 6 Σεπτεμβρίου 2017 Αναθεώρηση 9
Στρατηγική διαχείρισης επιβλαβών ζιζανίων και παθογόνων D68(d)(ix) Παράρτημα Ε του Κατασκευαστικού Σχεδίου Διαχείρισης Χλωρίδας και Πανίδας 23 Αυγούστου 2016 Αναθεώρηση 8
Υποσχέδιο Ποιότητας Αέρα Κατασκευών D68(e) 15 Σεπτεμβρίου 2017 Αναθεώρηση 6
Υποσχέδιο Κίνησης και Πρόσβασης Κατασκευών D68(a) 5 Ιουλίου 2018 Αναθεώρηση 10
Σχέδιο διαχείρισης θορύβου και κραδασμών κατασκευής D68(b) 28 Ιουνίου 2018 Αναθεώρηση 20
Διαδικασία διαχείρισης ζητημάτων περιβαλλοντικού θορύβου (Πρωτόκολλο εκτός ωραρίου εργασίας) D68(b)(vi) 10 Σεπτεμβρίου 2019 Αναθεώρηση 6
Επιβολή καπνιστών οχημάτων στο M8 Ε30 31 Ιανουαρίου 2020
Σχέδιο Διαχείρισης Περιβάλλοντος Λειτουργίας Ε31 24 Απριλίου 2021
Λειτουργικό Σχέδιο Διαχείρισης Θορύβου Ε34 & Ε35 27 Σεπτεμβρίου 2019
Ανασκόπηση λειτουργικού θορύβου και κραδασμών (ONVR) Ε37 4 Ιουλίου 2018 Αναθεώρηση ΣΤ
Λειτουργική Στρατηγική Στάθμευσης και Πρόσβασης (OPAS) Ε42 22 Ιουλίου 2019 Αναθεώρηση 4
Πρωτόκολλο στόχου ποιότητας αέρα περιβάλλοντος Ε15 7 Φεβρουαρίου 2019 Αναθεώρηση 3
Search page close icon

Search WestConnex

Δημοφιλείς λέξεις-κλειδιά

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.