TIÊU ĐỀ TÀI LIỆU NGÀY
Giấy phép bảo vệ môi trường và bản đồ ranh giới cơ sở tháng 6 năm 2023
Giấy phép bảo vệ môi trường - Thông gió tháng 11 năm 2022
Giấy phép vận hành bảo vệ môi trường nhà máy xử lý nước và bản đồ ranh giới khu vực tháng 3 năm 2023
Kế hoạch quản lý ứng phó sự cố ô nhiễm tháng 10 năm 2020
Dữ liệu giám sát EPL
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường Tháng 10 năm 2018 - Tháng 4 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường Tháng 10 năm 2018 - Tháng 7 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường tháng 6 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường tháng 8 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường tháng 9 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường tháng 10 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường tháng 11 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường tháng 12 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường tháng 1 năm 2024
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường của nhà máy xử lý nước vận hành Tháng 10 năm 2022 - Tháng 1 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường của nhà máy xử lý nước vận hành tháng 2 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường của nhà máy xử lý nước vận hành tháng 3 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường của nhà máy xử lý nước vận hành tháng 4 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường của nhà máy xử lý nước vận hành tháng 5 năm 2023
Dữ liệu giám sát giấy phép bảo vệ môi trường của nhà máy xử lý nước vận hành tháng 7 năm 2023
Dữ liệu giám sát vụ nổ thử nghiệm tháng 7 năm 2020
Giám sát thời tiết và chất lượng không khí xung quanh nút giao thông Rozelle
Báo cáo đã được xác thực
tháng 10 năm 2023
TIÊU ĐỀ TÀI LIỆU TÌNH TRẠNG
CỦA
SỰ CHẤP THUẬN
NGÀY VÀ SỬA ĐỔI
Phê duyệt dự án (Bản gốc) A1 17 tháng 4 năm 2018
Phê duyệt dự án (Hiện tại, MOD 1 đến MOD 7) A1 14 tháng 10 năm 2022
Tuyên bố tác động môi trường A1 tháng 8 năm 2017
Đệ trình và báo cáo cơ sở hạ tầng ưu tiên A1 tháng 1 năm 2018
Sửa đổi 1 - Công trường dân dụng & công trình phụ trợ A1 Ngày 25 tháng 2 năm 2019
Sửa đổi 2 - Cầu vượt Lưỡi liềm và các tuyến giao thông đang hoạt động A1 30 tháng 9 năm 2020
Sửa đổi 3 - Thông gió Iron Cove dưới lòng đất A1 28 tháng 7 năm 2020
Sửa đổi 4 - Cơ sở phụ trợ xây dựng đảo Glebe A1 30 tháng 7 năm 2020
Sửa đổi 5 - Tình trạng các công trình phụ trợ khác A1 18 tháng 11 năm 2020
Sửa đổi 7 – Đóng cửa Phố Northcote A1 14 tháng 10 năm 2022
Báo cáo dàn dựng A12 Bản sửa đổi 05
7 tháng 11 năm 2022

Báo cáo giai đoạn liên kết M4-M5 Rev 8 - Tháng 8 năm 2023

A12 tháng 8 năm 2023

Báo cáo giai đoạn liên kết M4-M5 Rev 9 - Tháng 10 năm 2023

A12 & A13 tháng 10 năm 2023
Chương trình theo dõi tuân thủ và kiểm toán môi trường A27/A36 Bản sửa đổi 4
ngày 9 tháng 7 năm 2020
Báo cáo tuân thủ trước khi xây dựng A30 Bản sửa đổi 3
18 tháng 10 năm 2018
Báo cáo tuân thủ xây dựng - 28 tháng 11 năm 2018 - 28 tháng 5 năm 2019 A33 Bản sửa đổi 2
Ngày 16 tháng 7 năm 2019
Báo cáo tuân thủ xây dựng - 28 tháng 5 năm 2019 - 27 tháng 11 năm 2019 A33 Bản sửa đổi 1
Ngày 12 tháng 2 năm 2020
Báo cáo tuân thủ xây dựng - 28 tháng 11 năm 2019 - 27 tháng 5 năm 2020 A33 Bản sửa đổi 1
30 tháng 7 năm 2020
Báo cáo tuân thủ xây dựng - 28 tháng 5 năm 2020 - 27 tháng 11 năm 2020 A33 Bản sửa đổi 1
20 tháng 1 năm 2021
Báo cáo tuân thủ xây dựng – (Báo cáo 5) – 28 tháng 11 năm 2020 – 27 tháng 5 năm 2021 A33 Bản sửa đổi 2
17 tháng 9 năm 2021
Báo cáo tuân thủ trong xây dựng (Báo cáo 6): 28 tháng 5 năm 2021 - 27 tháng 11 năm 2021 A33 Bản sửa đổi 1
17 tháng 12 năm 2021
Báo cáo tuân thủ xây dựng (Báo cáo 7) – ngày 28 tháng 11 năm 2021 – ngày 27 tháng 5 năm 2022 A33 Bản sửa đổi 1
20 tháng 7 năm 2022
Báo cáo tuân thủ trong xây dựng (Báo cáo 8) - 28 tháng 5 năm 2022 - 27 tháng 11 năm 2022 A33 Bản sửa đổi 1
25 tháng 1 năm 2023
Báo cáo tuân thủ xây dựng (Báo cáo 9) 28 tháng 11 năm 2022 – 22 tháng 6 năm 2023 A33 Bản sửa đổi 1
11 tháng 8 năm 2023
Báo cáo tuân thủ trước khi vận hành A34

Bản sửa đổi 2
18 tháng 11 năm 2022

Chương trình theo dõi tuân thủ và kiểm toán môi trường A37 Bản sửa đổi 3
17 tháng 10 năm 2018
Chiến lược truyền thông cộng đồng B1

Bản sửa đổi 14
20 tháng 7 năm 2020

Kế hoạch quản lý môi trường xây dựng C1 Bản sửa đổi 28
tháng 2 năm 2023
Tiểu kế hoạch quản lý giao thông và vận tải và tiếp cận C4 (a) Bản sửa đổi 39
tháng 12 năm 2021
Kế hoạch phụ quản lý tiếng ồn và độ rung C4(b) / C9(c) Bản sửa đổi 21
Ngày 6 tháng 8 năm 2020
Tiểu kế hoạch quản lý động thực vật C4(c) Bản sửa đổi 7
21 tháng 7 năm 2020
Kế hoạch phụ quản lý chất lượng không khí C4(d) Bản sửa đổi 5
Ngày 27 tháng 2 năm 2019
Tiểu kế hoạch quản lý đất và nước mặt C4(e) / C9(a) Bản sửa đổi 9
28 tháng 4 năm 2020
Tiểu kế hoạch quản lý nước ngầm C4(f) / C9(b) Bản sửa đổi 13
28 tháng 4 năm 2021
Kế hoạch phụ về di sản phi thổ dân C4(g) Sửa đổi ngày 106 tháng 8 năm 2020
Tiểu kế hoạch quản lý di sản văn hóa thổ dân C4(h) Bản sửa đổi 5
Ngày 27 tháng 2 năm 2019
Tiểu kế hoạch quản lý chất thải C4(i) Bản sửa đổi 8
Ngày 29 tháng 6 năm 2020
Chương trình giám sát vụ nổ thử nghiệm C9(d) Bản sửa đổi 1
tháng 7 năm 2020
Kế hoạch quản lý thành lập địa điểm C22 Bản sửa đổi 7
10 tháng 10 năm 2018
Kế hoạch quản lý môi trường hoạt động D1 Bản sửa đổi 1
ngày 4 tháng 2 năm 2022
Giao thức tích hợp hệ thống thông gió đường hầm, ứng phó sự cố giao thông và quản lý giao thông E13
Giao thức mục tiêu chất lượng không khí xung quanh E32 Bản sửa đổi 4
Ngày 6 tháng 12 năm 2021
Xây dựng chiến lược đỗ xe và tiếp cận E54 Bản sửa đổi 25
26 tháng 11 năm 2022
Kế hoạch thực hiện mạng lưới đường liên kết M4-M5 E63 tháng 11 năm 2023
Tuyên bố về tác động của tiếng ồn và độ rung khi xây dựng - Thành lập công trường E79 Bản sửa đổi 5
17 tháng 10 năm 2018
Tuyên bố về Tác động của Tiếng ồn và Độ rung khi Xây dựng - Công trường xây dựng đường hầm và dân dụng Phố Wattle E79 Bản sửa đổi 7
Ngày 21 tháng 2 năm 2019
Tuyên bố về tác động của tiếng ồn và độ rung khi thi công - Công trường dân dụng phía Đông và phía Tây đường Parramatta E79 Bản sửa đổi 9
ngày 6 tháng 5 năm 2020
Tuyên bố về tác động của tiếng ồn và độ rung khi xây dựng - Công trường đường hầm đường cầu Pyrmont E79 Bản sửa đổi 6
21 tháng 2
Tuyên bố về Tác động của Tiếng ồn và Độ rung khi Xây dựng - Northcote Operations E79 Bản sửa đổi 4
ngày 3 tháng 4 năm 2019

Tuyên bố về tác động của tiếng ồn và độ rung trong xây dựng - Vận hành công trường đào hầm đường Campbell

E79 Bản sửa đổi 14
28 tháng sáu 2022

Tuyên bố về tác động của tiếng ồn và độ rung khi xây dựng - Giải tán đường Northcote

E79 Bản sửa đổi 5
21 tháng 10 năm 2022

Tuyên bố về tác động của tiếng ồn và độ rung trong xây dựng - Di dời công trường Đường hầm cầu Pyrmont

E79

Bản sửa đổi 8
27 tháng 9 năm 2022

Chương trình cách âm E89 Bản sửa đổi 10
Ngày 15 tháng 2 năm 2019
Đánh giá tiếng ồn và độ rung khi vận hành E92

Bản sửa đổi 14
tháng 3 năm 2021

Chiến lược quản lý vụ nổ thử nghiệm E96 Bản sửa đổi 2
Ngày 16 tháng 7 năm 2020
Kế hoạch quản lý đất dư E112 Bản sửa đổi 2
tháng 5 năm 2022
Thiết kế đô thị và quy hoạch cảnh quan E133 Bản sửa đổi 01
Ngày 29 tháng 6 năm 2020
Phụ lục Quy hoạch Cảnh quan và Thiết kế Đô thị Phố Northcote E137A

Chiến lược quản lý tiện ích E140

Bản sửa đổi ngày 7 tháng 12 năm 2018

Ghi hình lưu trữ ảnh - 164 Đường Parramatta E164 Bản sửa đổi 3
20 tháng 11 năm 2018
Chiến lược cứu hộ và Báo cáo tái sử dụng thông cảm - 164 Parramatta Road E165 Bản sửa đổi 4
15 tháng 11 năm 2018
Phương pháp thiết kế và khai quật nghiên cứu khảo cổ học lịch sử - White Bay E168 02 tháng 8 năm 2018
Phương pháp thiết kế và khai quật nghiên cứu khảo cổ học lịch sử - Đường Parramatta Đông / Tây E168 02 tháng 8 năm 2018
Phương pháp thiết kế và khai quật nghiên cứu khảo cổ học lịch sử - Đường cầu Pyrmont E168 02 tháng 8 năm 2018
Chiến lược thay thế cây E179 tháng 9 năm 2022
Báo cáo kiểm tra trang web - PBR E183 25 tháng 11 năm 2022
Báo cáo kiểm tra địa điểm - Parramatta Road East and West E183 22 tháng 11 năm 2022
Báo cáo kiểm tra địa điểm - Northcote E183 28 tháng 11 năm 2022
Báo cáo kiểm tra trang web - SPI E183 11 tháng 12 năm 2022
Chiến lược tái sử dụng nước xây dựng E198 Bản sửa đổi 5
23 tháng 5 năm 2019
Chiến lược tái sử dụng nước hoạt động E198 Bản sửa đổi 4
tháng 2 năm 2021
Chiến lược bền vững E199 Bản sửa đổi 1
10 tháng 10 năm 2018
Search page close icon

Search WestConnex

Từ khóa phổ biến

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.